Legal information

Ersättningspolicy

I enlighet med gällande regelverk har von Euler & Partners AB (Bolaget) antagit en ersättningspolicy. Denna policy innehåller principer och grunder för hur både fasta och rörliga ersättningar betalas ut. Bolaget har idag inga provisionsbaserade löner och betalar inga rörliga ersättningar baserade på individuella prestationer.

Policyn gäller samtliga anställda, men särskilda bestämmelser finns för anställda som har ett väsentligt inflytande över företagets risknivå, dvs. vars arbetsuppgifter innebär att ingå avtal eller ta positioner för företagets räkning eller på annat sätt påverka företagets risker.

För att kunna säkerställa att ersättningar främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande innehåller policyn riktlinjer för hur bolaget arbetar för att identifiera, mäta, styra, internt rapportera och kontrollera de risker som bolagets ersättningssystem i verksamheten är förknippad med.

Som ett ytterligare led i arbetet med att säkerställa att hållbarhetsrisker beaktas i verksamheten, har von Euler & Partners AB:s ersättningspolicy utformats så att ersättning till en enskild medarbetare är beroende av hur denne förhåller sig till von Euler & Partners hållbarhetsrisker, när medarbetaren utför sina arbetsuppgifter.

Intressekonflikter

von Euler & Partner AB arbetar löpande med att identifiera intressekonflikter i verksamheten. I syfte att hantera identifierade intressekonflikter har Bolagets styrelse fastställt en instruktion för hantering av intressekonflikter.

Intressekonflikter kan uppstå mellan Bolaget och kunder, mellan Bolagets olika kunder, mellan olika verksamheter inom Bolaget samt förhållande till enskilda anställda. I Bolagets instruktion för intressekonflikter beskrivs de potentiella intressekonflikterna som har identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt.

Viktiga områden som Bolaget har utfärdat interna regler för att hantera potentiella intressekonflikter är följande:
 • Anmälningsskyldighet för anställdas värdepappersaffärer

 • Instruktion för bästa möjliga resultat vi fördelning av order

 • Etiska riktlinjer inklusive jäv och uppdrag utanför tjänsten

 • Tystnadsplikt och sekretessavtal med anställda och konsulter

 • Incitament och ersättningar

Om de åtgärder Bolaget vidtar inte räcker till så att kundernas intresse påverkas negativt skall Bolaget tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten.

Kunderna kan på begäran få tillgång till fondbolagets fullständiga policy gällande intressekonflikter.

Bolagsstyrning och aktieägarengagemang

Styrelsen i von Euler & Partners AB ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolaget enligt lag. Paulina von Euler är verkställande direktör och sköter den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen ansvarar i huvudsak för bolagets långsiktiga verksamhet samt för frågor som är av stor betydelse. Styrelsen ansvarar för styrning och kontroll av risker i verksamheten, regelefterlevnad samt internkontroll. Bolagets styrelse består av Svante Forsberg, Eva Pantzar Waage, Marie Lidgard, Stefan Widenfelt och
Jim Rotsman. Samtliga ledamöter har lång erfarenhet från svensk finansmarknad.

Eftersom von Euler & Partners förvaltar specialfonder ska Bolaget företräda andelsägarna i alla frågor som rör fonderna således också i ägarfrågor. I de företag i vilka Bolaget är ägare till följd av placeringar i specialfonderna ska Bolaget löpande bevaka relevanta företagshändelser. Bolaget har dock i normalfallet inte som ambition att utöva aktivt ägarskap, det vill säga 
ägarskap som syftar till direkt påverkan av det investerade bolagets skötsel.

Klagomål

Om du som kund inte är nöjd med von Euler & Partners AB måste du ta kontakt med oss så snart som möjligt.
 • Du bör i första hand ta kontakt med den medarbetare på von Euler & Partners som du har haft kontakt med och som hanterat ärendet som reklamationen avser

 • Skulle du inte vara nöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på von Euler & Partners som är VD Paulina von Euler (paulina@voneulerpartners.se)

 • Vid ett enkelt fel eller missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Om ärendet skulle ta med än 14 dagar att hantera kommer du att få skriftlig information om detta.

 • von Euler & Partners har ambitionen att eventuella klagomål skall hanteras snabbt och effektivt

 • Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN 08 - 555 017 00, www.arn.se)

Bästa möjliga resultat

Enligt Finansinspektionens regelverk ska von Euler & Partners vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan, för kunder och fonders räkning.

För att uppnå bästa möjliga resultat kommer Bolaget att vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när order utförs/vidarebefordras. Orderns storlek och typ, priset, kostnaderna, snabbhet, sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas, samt varje annan hänsyn som enligt Bolagets bedömning är relevant för en viss order. Om kunden lämnar en specifik instruktion kommer en sådan instruktion att ha företräde. En specifik instruktion kan således komma att innebära att Bolaget inte kan vidta de åtgärder som angivits i Bolagets policy för att uppnå bästa möjliga resultat. Inom von Euler & Partners finns interna regler för hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur utvärdering av motparter ska ske.

Kunderna kan på begäran få tillgång till fondbolagets 
interna regler om bästa möjliga resultat.

Integritetspolicy

von Euler & Partners värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder 
och lagrar personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig:

 • von Euler & Partners, organisationsnummer 556630-5487, 
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du 
lämnar till bolaget

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapporter

von Euler & Partners grundades 2002 och är en del av Säkrakoncernen. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.