Case

Cross-border

Få saker är så viktiga att göra rätt, i rätt ordning och vid rätt tidpunkt som att planera för ett liv som sträcker sig över flera geografier, flera boenden, flera valutor. Att till exempel flytta utomlands (eller att dina barn planerar att studera utomlands) leder i regel till en situation där kombinationen av olika skatteregler blir mycket komplex. Inte minst när en förmögenhet är fördelad mellan olika medlemmar och generationer inom en familj.

En känslig faktor i cross-border-frågor är att planeringen måste göras rätt från början. Det går inte att backa när någon del av processen väl sätts igång. Att inte ha en heltäckande planering, med framförhållning och koll på varje del i ekvationen, leder ofta till en skattesituation som blir omöjligt komplex, med extra kostnader som kommer att följa med dig länge.

Att ha hela bilden är avgörande. Hur påverkas du till exempel av Lex Beckham om du köper hus i Spanien? von Euler & Partners har stor erfarenhet av att utreda och planera cross-border-frågor för våra kunders räkning, till exempel för utlandsflytt till USA, UK, Spanien, Portugal och Frankrike. Vi har också sett de förödande effekterna när det blir fel, då människor själva påbörjat ärenden men inte tänkt igenom processen i sin helhet.

Har du eller medlemmar i din familj planer på att flytta utomlands?
Varmt välkommen att kontakta oss.

Likviditetsförvaltning

Både privatpersoner och företag kan ha delar av sitt kapital som man är extremt försiktig med. Till exempel kan ett bolag ha öronmärkt kapital för särskilda inköp, reservdelar el dyl. En privatperson har kanske planerat att köpa bostad och behöver sätta av pengar för det. Den typen av likviditet behöver av nödvändighet förvaltas med så låg risk som möjligt.

I dagens räntemiljö erbjuder många banker ränta på kontot, men ofta till relativt låg avkastning och med inlåsning som villkor.

Vi tänker annorlunda och erbjuder en oberoende likviditetsförvaltning, med
låg risk och som har full likviditet, utan inlåsning och i normalfallet en högre avkastning än fasträntekonton.

Har du kapital som du är särskilt försiktig med men vill få avkastning på?
Varmt välkommen att kontakta oss.

Stiftelser

Att bilda en stiftelse och sätta upp stadgar utgör ett slags testamente, något som lever vidare i ditt namn. Det ger en meningsfull möjlighet att bidra till något du brinner för. Det kan finnas olika motiv för att bilda en stiftelse, till exempel att det inte finns några arvtagare, en önskan om att ge tillbaka till samhället, eller ett starkt engagemang inom forskning, miljö eller andra områden.

Oavsett incitament så har alla stiftelser en sak gemensamt: De är permanenta och när de väl är bildade så är dess syfte och ändamålsbeskrivning hugget i sten. Det är också hela poängen, vilket kräver en god förståelse för stiftelsers anatomi och regelverk. Det är tyvärr inte ovanligt att formuleringar som görs i samband med uppstarten av en stiftelse följer givna mallar, ges för lite eftertanke, och senare visar sig illa lämpade att spegla den faktiska intentionen bakom stiftelsen.

Vi hjälper kunder med hela förfarandet och tar fram stiftelseförordnande, ändamålsbeskriving och statut så att de blir korrekta och speglar den vilja
som finns, inklusive villkor för hur pengarna ska användas. Vi tar även fram
en finanspolicy och sköter stiftelsens förvaltning. von Euler & Partners är rådgivare till ett stort antal stiftelser; avkastningsstiftelser, insamlingsstiftelser och familjestiftelser som vi förvaltar och administrerar.

Har du ambitionen att bilda en stiftelse, eller arbetar du inom en stiftelse och vill få hjälp med förvaltning och rådgivning? Varmt välkommen att kontakta oss.

Förvaltning av vilande bolag

En möjlighet att undvika vinstskatt (på uppemot 50%) när du ska ta ut
pengar ur ett bolag med stort kapital, till exempel efter en försäljning av ett fåmansbolag, är att göra bolaget passivt. Detta gör att skatten sänks till 25% efter fem år.

Lösningen är väl etablerad idag och går under olika namn, till exempel “vilande aktiebolag”, ”trädabolag” eller ”karensbolag”. Den bygger på att du själv inte är aktiv i bolaget och du får inte fatta beslut under perioden som bolaget är vilande. Det betyder dock inte att kapitalet i bolaget inte kan förvaltas, tvärtom. Genom att sätta upp en diskretionär förvaltning kan bolagets kapital ge avkastning under perioden, utan att du behöver fatta beslut. Det vilande bolaget förblir vilande och du kan inte beskyllas för att aktivt bidra till vinstgenereringen i bolaget.

Många banker erbjuder förvaltning av vilande bolag idag, men utifrån givna produkter och avgränsningar. Vi tror att det finns bättre sätt. von Euler & Partners har stor erfarenhet av att förvalta vilande bolag och vi hjälper våra kunder att skräddarsy avtal som är unika utifrån deras önskemål. Hur vill jag förhålla mig till investeringar av typen X? Hur vill jag agera om bolaget Y ska ta in mer pengar? Vill jag vara med i en nyemission eller inte? Genom att initialt utreda dina behov, förutsättningar och förväntningar kan vi agera helt diskretionärt i fem år, och skräddarsy mandatet så att vi agerar så nära som möjligt hur du själv hade agerat. Skräddarsytt på riktigt.

Ska du sälja ditt bolag eller planerar du av andra skäl att lägga ditt bolag i träda? Varmt välkommen att kontakta oss. 

Next generation

Att bygga en förmögenhet tar tid. I snitt tar det 25 år att bli HNWI (High Net Worth Individual). Men att bevara en förmögenhet är också svårt. 70% förlorar sin familjeförmögenhet i nästa generation. 90% förlorar den efter två generationer. Att ärva en förmögenhet påverkar mer än saldot på kontot. Det ställer krav och väcker frågor och känslor som kan vara komplicerade att identifiera, artikulera och hantera.

Var ska jag börja? Hur förmedlar jag min önskan på ett respektfullt sätt? Ska jag börja fördela delar av förmögenheten till mina barn redan nu eller är det bättre att vänta? Vilka risker måste jag förhålla mig till? Behöver jag se över mitt testamente, ordna med framtidsfullmakter eller liknande? 
Hur hanterar jag konflikter mellan familjemedlemmar eller risken för konflikter?

Olika familjemedlemmar har olika former 
av förkunskap, intressen och relationer sinsemellan. Att få råd och stöd av en erfaren och oberoende rådgivare — som inte är en del av familjen men som har god förståelse för den specifika situationen — gör ofta stor skillnad och underlättar processen. Vi hjälper många av våra kunder att proaktivt planera för ett arvsskifte liksom att utbilda och 
hjälpa nästa generation att ta ansvar för 
den förmögenhet de kommer ärva.

Hur planerar du för framtiden och vad är viktigt för dig?

Varmt välkommen att kontakta oss. 
von Euler & Partners grundades 2002 och är en del av Säkrakoncernen. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.