Hållbara investeringar

 

Hållbarhetsarbete inom von Euler & Partners

Vi har som förvaltningsfilosofi att skapa ekonomisk trygghet genom långsiktig och hållbar avkastning för våra kunder. Vi tror att det uppnås genom hållbara och ansvarsfulla investeringar, att kontinuerligt utvärdera våra placeringar utifrån kriterier som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption.

Vi förvaltar specialfonder och har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Vi lämnar även investeringsrådgivning till våra      kunder kopplat till den diskretionära förvaltningen och har antagit en policy för att integrera hållbarhetsrisker i vår portföljförvaltning och rådgivning.

Våra investeringar identifieras utifrån att de ska ge en god riskjusterad avkastning. Riskhantering är en central del av vår förvaltningsprocess, där hållbarhetsrisker ska beaktas och bevakas på samma sätt som andra risker. Hållbarhetsaspekter vägs in som en del i analysprocessen, vilket får effekt, men behöver inte vara avgörande för vårt val av investeringar.

 

Integrering av hållbarhetsrisker

 

Vi bedömer det som nödvändigt att integrera hållbarhetsrisker i förvaltningen och rådgivningsprocessen. En betydande exponering mot hållbarhetsrisker kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras. Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut och riskövervakning i den mån den utgör en potentiell eller faktisk risk. Vi tar även hänsyn till hållbarhetsrisker som en del av en bredare analys av potentiella                  investeringar, det är en integrerad del av vår investeringsprocess för att maximera den långsiktiga riskjusterade avkastningen.

Vårt arbete sker främst genom aktiv dialog med aktuella förvaltare om deras syn på hållbarhetsarbete, där kriterierna miljö, mänskliga rättigheter och handel eller tillverkning av kontroversiella vapen beaktas. Om vi möter en otydlighet i den respons vi får, eller misstänker brister i hållbarhetsarbetet hos den aktuella förvaltaren, fortsätter vi med en granskning. Uppnår vi inte önskat resultat är vi beredda att flytta våra investeringar till andra förvaltare.

Precis som i generell portföljriskhantering är en annan viktig faktor i hanteringen och integreringen av hållbarhetsrisker diversifiering. Vi uppnår diversifiering på så sätt att innehaven består av fonder som i sin tur äger olika värdepapper.

Läs mer
von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse