Hållbart

Hållbarhetsarbete inom von Euler & Partners

von Euler & Partners har som förvaltningsfilosofi att skapa ekonomisk trygghet genom långsiktig och hållbar avkastning för våra kunder. Vi
tror att det uppnås genom hållbara och ansvarsfulla investeringar, genom att kontinuerligt utvärdera våra placeringar utifrån kriterier som miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption.

von Euler & Partners AB förvaltar specialfonder och har tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Vi lämnar även investeringsrådgivning till våra kunder kopplat till vår diskretionära förvaltning. Bolaget har
antagit en policy för att integrera hållbarhetsrisker in sin portfölj-
förvaltning och i sin rådgivning.

Vi identifierar våra investeringar utifrån att de ska ge en god riskjusterad avkastning. Riskhantering är en central del av bolagets förvaltnings-
process och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas på samma sätt som andra risker. Hållbarhetsaspekter vägs in som en del i analysprocessen, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för val av investeringar.

 

Integrering av hållbarhetsrisker

Som ett led i att åstadkomma hållbara investeringar, bedömer vi det
som nödvändigt att integrera hålbarhetsrisker i förvaltningen och rådgivningsprocessen. Vi anser att betydande exponering mot hållbarhetsrisker kan medföra en sårbarhet om riskerna materialiseras. Hållbarhetsrisker integreras därför i investeringsbeslutet och risk-
övervakningen i den mån de utgör en potentiell eller faktisk risk och/eller möjligheter för att maximera den långsiktiga riskjusterade avkastningen. Förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsrisker som en del av sin bredare analys av potentiella investeringar, det är en integrerad del av vår Investeringsprocess.

Detta arbete sker främst genom aktiv dialog med aktuella fondförvaltare om deras syn på sitt eget hållbarhetsarbete, där kriterierna miljö, mänskliga rättigheter och handel eller tillverkning av kontroversiella vapen beaktas.

Om vi möter en otydlighet i den respons vi får eller misstänker brister i hållbarhetsarbetet hos den aktuella fonden, fortsätter vi med en granskning. Nås inte önskat resultat är vi beredda att flytta våra investeringar till andra fonder.

Precis som i generell portföljriskhantering är en annan viktig faktor i hanteringen och integreringen av hållbarhetsrisker diversifiering.
Samtliga av Bolagets fonder (och indirekt kundernas portföljer) uppnår diversifiering på så sätt att innehaven består av aktiva och passiva fonder som i sin tur äger olika värdepapper.

 

Beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer

von Euler & Partners AB tar också hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenser som investeringsbeslut i förvaltningen av våra fonder kan få på hållbarhetsfaktorer. Det sker genom ett aktivt arbete för att
exkludera innehav i våra fonder som direkt eller indirekt, investerar i företag i sektorer som inte överensstämmer med von Euler & Partners värderingar och syn på hållbarhet.

Exempel på sådana investeringar är investeringar i företag som avsiktligt eller upprepat bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter, till
exempelvis gällande tortyr, frihetsberövande, tvångsarbete och barnarbete.

Det kan också röra sig om investeringar i företag som producerar eller säljer vapen (t ex massförstörelsevapen, landminor och klusterbomber), företag som medvetet orsakar miljööverträdelser i en väsentlig del av sin verksamhet, eller företag som bedöms basera sin verksamhet på korruption och mutor.

Inom ramen för rådgivningen har vi valt att inte utforma vårt produkt-
utbud och de diskretionära portföljerna utifrån hur varje enskild portfölj arbetar med dessa frågor, utan har valt att i stället informera kund om detta och låta kundens inställning få påverkan på investeringsrådet.

Läs mer
von Euler & Partners von EulerWidenfeltKruse